گل رز زرد از نزديک
تيره گل سرخ تيره مهمي است که داراي 90 تا 100 جنس و بيش از 2000 تا 3000 گو.نه است. اين تيره از يک سو به علت داشتن اختصاصات بسيار کهن مستقيما به تيره آلاله مربوط مي‌شود و از سوي ديگر با دارا بودن تعدادي از گياهان بسيار تکامل يافته، بويژه گلهايي با تخمدان زيرين ، بسيار پيشرفته است و همچنين گياهان آن از نظر شکل ظاهري با يکديگر تفاوت فاحش دارند.
نظرات کاربران
UserName