گل رز سفيد با گلبرگهاي پرپر شده
ترکيب رنگهاي مختلف رز در يک دسته گل : 1- ترکيب رز زرد و قرمز در يک دسته گلبه معني" تبريک " در هر مناسبتي مي باشد. 2- ترکيب رز زرد و نارنجي در يک دسته گلبه معني علاقه زياد به طرف مقابل است. 3- - ترکيب رز قرمز و سفيد به معني يگانگي و اتحاد با طرف مقابل مي باشد.
نظرات کاربران
UserName