گل رز قرمز با قطرات ريز آب
معني تعداد شاخه گلها بصورت کلي در يک دسته : ? شاخه گل نشانه توجه يک فرد به طرف مقابل ? شاخه گل نشانه احترام به طرف مقابل ? شاخه گل نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل ? شاخه گل نشانه عشق .معني تعداد شاخه گل هاي رز در يک دسته : ? شاخه رز : يک احساس عاشقانه فقط براي تو ? شاخه رز: دوستت دارم ? شاخه رز: بي نهايت دوستت دارم ?? شاخه رز : عشق ما به يک عشق دو طرفه تبديل شده است ?? شاخه رز : احساس وابستگي رمانتيک ?? شاخه رز : عشق من براي تو جاودانه و تا ابد مي باشد ??? شاخه رز : هر روز سال به تو مي انديشم و دوستت دارم همچنين ?? شاخه گللاله عمومآ به نشانه يک عشق بي نظير است بکار برده مي شود.
نظرات کاربران
UserName