گل رزهاي زرد داخل دسته گل
به اندازه كافي به گل هاي رز آب بدهيد. يك بوته پر گل رز به طور متوسط در طول هفته به 10 گالن آب نياز دارد. فقط به خاطر داشته باشيد كه بايد زماني به گل ها آب بدهيد كه برگ ها به اندازه كافي زمان براي خشك شدن تا پيش از غروب آفتاب داشته باشند. اين كار از ايجاد لكه هاي سياه روي برگ ها جلوگيري بعمل مي آورد.
نظرات کاربران
UserName