يک شاخه گل رز زيبا با قطرات شبنم
غفلت در امر آبياري رزها , ضعيف شدن ريشه هاي سطحي,کاهش رشد ,کوچک ماندن گلها و پايان زود هنگام دوره ي گلدهي را بدنبال خواهد داشت آبياري خوب بعد از قرار گرفتن گياه در گودال کاشت براي اين است که خاک کاملا خيس شود و بتواند با ريشه خوب تماس پيدا کند و در نتيجه رشد حوب گياه فراهم بشود آب دادن مداوم و به موقع در سال اول خيلي ضروري است .از سال دوم آبدهي در مواقع خشک سال ضرورت دارد .
نظرات کاربران
UserName