گل رز قرمز زيبا با قطرات شبنم از نزديک
براي رزها بهترين و مناسبترين خاک , خاک نيمه سنگين شني رسي هوموس دار و ماسه دار مي باشد. خاکي که به مقدار کافي قدرت نگهداري مواد غذايي و آب را داشته و همچنين به قدر کافي نرم و پرزدار بوده و بتواند جريان عبور آب و هوا را خوب فراهم کند.براي رزهايي که ريشه شان نسبتا عميق در خاک فرو مي رود بهتر است خاک محل چند ماه قبل از کاشت به عمق دو بيلچه شخم زده و هوا داده شود.
نظرات کاربران
UserName