گل رز قرمز با برگ
اغلب رزها مکانهاي گرم و آفتابي يا نيمه آفتابي با خاک نرم و مقوي داراي آب کافي با جريان هواي زياد را دوست دارند . بتابر اين رزها گياهان پر توقعي محسوب مي شوند . هر چه شرايط محيطي بهتر باشد به همان مقدار احتياج رزها به مراقبت کمتر مي شود.براي رزها بايد محل گرم و آفتابي انتخاب شود.فضاهاي باز و چمنزارها و فضا هاي درختکاري شده بهتر مي باشد . مکانهاي نيمه سايه و يا سايه روشن را رزها به خوبي تحمل مي کنند.
نظرات کاربران
UserName