گل رز سفيد با لبه هاي صورتي
رزهايي که ساقه هايي به طول 75 الي 150سانتيمتر داشته باشند; در گروه رزهاي درختچه اي (مجنون) قرار مي گيرند و به سه دسته تقسيم مي شوند.دسته اول رزهاي درختچه اي با طول ساقه 75 سانتيمتر که به Half standard يا نيمه درختچه معروف هستند.دسته دوم با طول ساقه 100 سانتيمتر که به اصطلاح Full standard يا درختچه کامل ناميده مي شود. و دسته سوم با ساقه اي به طول 150سانتيمتر که Weeping standard يا همان رزهاي مجنون مي باشند.
نظرات کاربران
UserName