گل رز زرد و صورتي
تمامي رزها متعلق به خانواده Roscoeمي باشد. ,گياهان اين خانوادهعلفي يا درختچه اي هستند.گلها منظم, ناجور گل پوش , به ندرت بدون گلبرگ , محور بشقابي شکل يا پياله اي شکل.گاسبرگها, گلبرگها و پرچم اغلب در حاشيه قرار دارند, به ندرت فقط 1 الي 5 تايي ,برچه ها مساوي با 2يا 3 برابر تعداد کاسبرگها يا بينهايت و متعدد, به ندرت 1الي 4 تايي ,جدا يا به حفره مقعر محور گل متصل ,يک خانه اي , تخمک دو تايي ,واژگون ,ميوه خشک يا گوشت آلود مي باشد.
نظرات کاربران
UserName