گل رز زرد و قرمز
گل محمدي از سال دوم شروع به گل دهي مي کند و بيشترين محصول را در سالهاي 3 و 4 دارد ولي از سال ششم گل ها ريز شده و مقدار محصول نيز کم مي شود. زمان برداشت از اول ارديبهشت شروع شده و در بعضي مناطق گاهي تا آخر خرداد نيز ادامه مي يابد ولي معمولاً طول دورة برداشت 20 تا 30 روز است. ميانگين مقدار محصول يک درختچة گل محمدي 2 تا 5/2 کيلوگرم است.
نظرات کاربران
UserName