غنچه گل رز سفيد
اين گياه يعني گل محمدي بسيار مقاوم بوده و اکثر شرايط آب و هوائي را به خوبي تحمل مي کند ولي اصولاً مناطق باز و آفتابگير با شبهاي نبستاً خنک را ترجيح مي دهد. نسبت به کم آبي مقاوم بوده و بسته به منطقه کشت شده بين 7 تا 15 روز يکبار در زمان گلدهي و 20 تا 30 روز يکبار در ديگر دوره هاي رشد آبياري مي شود.از خاکهاي حاصلخيز شني- رسي داراي بافت نسبتاً خشک که هوا را به خوبي از خود عبور دهد و داراي مقاديري مواد آلي پوسيده باشد براي ساختن لانه ي خودش استفاده مي کند.
نظرات کاربران
UserName