گل رز صورتي و گل رز زرد همراه با ساقه
بعضي از مواظبت هايي كه بوته هاي گل سرخ لازم دارد بطور خلاصه عبارت است از :الف – حذف پاجوشهائي كه از پايه بوته ها يعني از نسترنهاي كوهي بيرون ميآيد كه بايد جدآ مراقبت شود زيرا اگر پاچوشها را نبرند ، مواد مغذي را كه بايد به بوته برسد جذب و مصرف كرده بوته را ضعيف كرده يا ميخشكاند.ب – آبياري مرتب و منظم بوته ها به تناسب فصل مخصوصآ در زمين هاي سبك و ايم گرم تابستان .
نظرات کاربران
UserName