گل رز قرمز
معاني برخي از انواع گل ها : گل بنفشه به معني نجابت و کم رويي، انديشه ناگفته، پاکدامني، فروتني . گل شقايق : اختلاف . گل سرخ : عشق و زيبايي . رز سياه : مرگ و تسليت . رز سفيد : عشق مبارک و فرخنده . رز کاملاً شکفته : تعهد و دوست داشتن. دسته گل رز : قدرداني . ترکيبي از گل رز سفيد و سرخ : سازش، اتحاد . سوسن : ملاحت و زيبايي . سوسن سفيد : دوشيزگي و پاکدامني . خشخاش : تنبلي و سستي . شکوفه پرتقال : علاقه به ازدواج
نظرات کاربران
UserName