گل رز سفيد با مورچه سياه
گل رز امروزه همه جا معناي عشق و زيبايي دارد. در اغلب کشورها گل ها از معاني يکساني برخوردار شده اند که دانستن آن ها و استفاده به موقع از معاني آن مي تواند در بهبود ارتباط نقش موثري داشته باشد.اين گل در مصر باستان نشانه تقوي و پاکدامني و در عهد يوناني ها نشاني مقدس بوده و رومي ها آن را به عنوان سمبل فتح و پيروزي مي شناخته اند.
نظرات کاربران
UserName