نقاشي سه بعدي از ادمک کامپيوتري
نماد نه تنها بايد بيانگر خيال‌پردازي‌هاي خودآگاهانه تکنولوژيک و فلسفي انسان باشد بلکه بايد از ژرفاي سرشت حيواني او نيز خبر دهد: بايد تقليدي از کليت انسان و بازگو کننده? همان باشد.اما شکل گيري نمادها يک روند آگاهانه نيست بلکه بر عکس از راه مکاشفه و يا شهود از دل ناخودآگاه توليد و بيرون داده مي‌شود. اغلب اوقات نمادها به طور مستقيم از روياها نتيجه مي‌شوند يا از آنها تأثير مي‌پذيرند که اين گونه نمادها پر از انرژي رواني و داراي نفوذي جبري و مقاومت ناپذير هستند.
نظرات کاربران
UserName