نقاشي سه بعدي ادمکي در حال زبان درازي
نَماد (که مَظهَر و سَمبُل هم ناميده شده) نشانهاي است که نشانگر يک انديشه، شيء، مفهوم، چگونگي و جز اينها مي‌تواند باشد.نماد مي‌تواند يک شيء مادي باشد که شکلش بطور طبيعي يا بر پايه قرارداد با چيزي که به آن اشاره مي‌کند پيوند داشته باشد. براي نمونه فروهر نماد مزداپرستي است.نماد در اصطلاح روان‌شناسي تحليلي نوعي شبيه ساخته ليبيدو است. صورتي ذهني که هم مي‌تواند ليبيدو را به همان اندازه? قبلي سازدو هم اينکه آن را در قالبي متفاوت از صورت اوليه خود به جريان اندازد.
نظرات کاربران
UserName