نقاشي سه بعدي پليکان
پليکان نوعي پرنده است.پليکان سفيد پرنده‌اي است بزرگ و سفيد رنگ با شاهپرهاي نخستين سياه‌رنگ ، منقار دراز و تقريبا زرد با كيسه گلويي آويخته و پاهاي گوشتي . نر و ماده آنها در فصل زادوولد كاكل كوتاه مجعدي در پشت سر و پروبال سفيد مايل به صورتي دارند . از فاصله نزديك پرهاي زرد قاعده گردن و چشم‌هاي قرمزش به‌خوبي ديده مي شود . پرنده نابالغ قهوه‌اي رنگ است و به تدريج رنگ آن مبدل به سفيد چرك مي شود ، باقيمانده پرهاي اوليه به‌صورت خال‌هاي قهوه‌اي نامنظمي در سطح بدنش خودنمايي مي كند .
نظرات کاربران
UserName