نقاشي سه بعدي جوجه پرنده تازه از تخم درامده
براي رده بندي پرندگان از تغييرات ظاهري موجود در سيستمهاي استخواني و ماهيچه‌هاي آنها استفاده مي‌شود. برخي از دانشمندان هم سعي دارند از روي ميزان پروتئين موجود در تخم پرندگان يا از روي عادات و رفتاري که بين پرندگان مشترک است , روابطي براي رده بندي آنان پيدا کنند. کارشناسان رده‌بندي در مورد نحوه تکامل پرندگان در طول حيات آنها در کره زمين سازگاري آنها با شرايط متفاوت اقليمي و جغرافيايي و نيز شرايطي که در آن طبيعت برروي اندامهاي مختلف پرندگان تاثير گذاشته و آنهايي را که قابليت سازگاري داشته‌اند بحث بسياري کرده‌اند.
نظرات کاربران
UserName