نقاشي سه بعدي دو پرنده روي کابل برق
پرندگان استخوان‌هاي سر به هم جوش‌خورده و در استخوان پس‌سري تنها يک (مهره -مفصل) دارند. در اين مهره‌داران ? کيسه هوايي متصل به شش‌ها وجود دارد، استخوان‌ها به جهت کاهش وزن مجوف شده‌اند، چشم‌ها بزرگ و حس بينايي قوي‌ترين حس آن‌هاست.اين گروه از موجودات از فرمانرو جانوران، شاخه طناب‌داران، زيرشاخه مهره‌داران، رده پرندگان مشتق شده و بعد از پستانداران از تکامل‌يافته ترين جانوران مي‌باشند.
نظرات کاربران
UserName