نقاشي سه بعدي فرشته کوچولو روي درخت
فرشته و فرشتگان موجودات فرا انساني هستند که در بسياري از اديان شناخته مي‌شوند. طبيعت فرشتگان و امور مرتبط با آنان در اديان و سنن متختلف، متفاوت است. در يهوديت و مسيحيت و اسلام ، آنها معمولا به عنوان پيام آوران از سوي خدا عمل مي‌کنند. آنان همچنين گاهي نقشهاي جنگجو و نگهبان را به عهده دارند. نظريات در مورد مختار بودن يا مجبور بودن فرشتگان متفاوت است.
نظرات کاربران
UserName