نقاشي سه بعدي خر
خر يا اُلاغ يا درازگوش (Equus africanus asinus) حيواني است از دسته چهار پايان. اين حيوان اهلي است و انسان‌ها از آن به عنوان بارکش استفاده مي‌کنند. خر در فرهنگ عاميانه نماد حماقت است .براي اينکه قاطري بدنيا بيايد در فصل جفت گيري به روش سنتي الاغ نري را با اسب ماده که ماديان نيز گويند جفت ميکنند. از اين جفت گيري اگر اسب باردار شود.قاطر بدنيا مي آورد. ازنکات قابل توجه اين است که قاطر نر و ماده ندارد .خنثي است.
نظرات کاربران
UserName