نقاشي سه بعدي بچه زنبور
برآورد مي‌شود كه زنبور عسل در تهيه و توليد يك سوم غذاي بشري سهيم باشد. واين بدان معني نيست كه عسل يک سوم غذاي بشري است، بلكه بايد گفت كه زنبور عسل نقش مهمي در باروري گياهان دارد و اگر زنبور نبود چه بسا كه در بسياري از اوقات باروري گياهان امكان پذير نبود.ي بر روي گلي مي‌نشيند، دانه‌هاي گرده را از اندام نرينه گل (پرچم) با خود برمي‌دارد و هنگامي كه به سوي گل ديگري مي‌رود، با اين دانه‌هاي گرده اندام مادينه گياه (تخمدان) را بارور مي‌سازد.
نظرات کاربران
UserName