نقاشي سه بعدي بچه گربه
گربه‌ها معمولاً وزني بين ??? تا ? کيلوگرم (??? تا ?? پوند) دارند, اگرچه در بعضي گونه‌هاي خاص وزن گربه تا ???? کيلوگرم (?? پوند) نيز مي‌رسد. گربه‌هاي هم بوده‌اند که به علت پرخوري تا ?? کيلوگرم وزن داشته‌اند. از طرف ديگر در برخي گونه‌هاي گربه‌هاي کوچک وزن گربه کمتر از ??? گرم است.جد گربه‌هاي اهلي از گربه‌هاي وحشي آفريقايي است البته گربه‌هاي وحشي و بومي استراليايي را نيز مي‌توان نياکان نژاد گربه‌هاي اهلي استراليا ناميد.
نظرات کاربران
UserName