نقاشي سه بعدي خرگوش با هويج
خَرگوش پستانداري است علفخوار، از خانواده? خرگوشان (Leporidae) و به اندام گربه، داراي گوشهاي دراز ولبهاي شکافدار. دستهاي وي از پاها کوتاهتر است. وبسيار تند رود، وآن داراي اقسامي مختلف است. در حدود ? تا به ? بچه مي‌گذارد.خاستگاه اصلي ‏اين جانور اسپانيا و آفريقاي شمالي است اما به بعضي از کشورهاي ديگر هم مهاجرت کرده است. اين خرگوش گياهان بومي را مي خورذ و باعث مي‌شود که ساير جانوران گرسنه بمانند. اين جانور همچنين محصولات کشاورزي را منهدم مي‌کند و براي خود سوراخهاي زيرزميني حفر مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName