نقاشي سه بعدي لاک پشت
لاک‌پشت‌ها خزندگاني هستند از راسته? لاک‌پشت‌سانان (Testudines).بيشتر بدن لاک‌پشت‌ها به‌وسيله يک استخوان يا صدف غضروفي حفاظت شده‌است. اين استخوان يا صدف از دنده‌هاي آن‌ها مشتق شده.از ??? گونه? موجود برخي از آن‌ها شديداً در معرض انقراض قرار دارند.لاک‌پشت‌ها جزو جانوران خون‌سرد هستند.از گونه‌هاي معروف آن مي‌شود به لاک‌پشت زيني، لاک‌پشت چرمي و لاک‌پشت‌هاي سه‌چنگالي اشاره کرد.لاک پشت فراتي نوعي لاک پشت با لاک تقريبا نرم است که در خطر انقراض قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName