نقاشي سه بعدي سوسمار
سوسمار به هرگونه حيواني که به خانواده حيواني و بيولوژيک سوسمارها يا کروکوديل‌ها تعلق داشته باشد، اطلاق مي‌گردد.اين واژه مي‌تواند بطور گشاده‌اي براي اعضاي خانواده حيواني کروکوديليا، براي مثال سوسمارهاي حقيقي، تمساح و تمساح آمريکايي از خانواده تمساح‌ها و گاريال‌ها از خانواده گاوياليدائه بکار رود. سوسمارها در خشکي جفت‌گيري مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName