نقاشي سه بعدي پرنده زرد رنگ
پَرَنده يا مرغ به جانوراني که بدني پوشيده از پر دارند و خونگرم مي‌باشند گفته مي‌شود. بيشتر پرندگان توانايي پرواز دارند.در رده‌بندي جانوران، پرندگان از مهره‌داران به‌شمار مي‌روند.پرندگان مهره‌داراني هستند خون‌گرم با پوشش پر و تخم‌گذار، در اين موجودات زائده‌هاي حرکتي قدامي به صورت بال تغيير شکل يافته و زائده‌هاي حرکتي خلفي براي راه رفتن، نشستن و يا شناکردن سازگاري يافته‌است. قلب پرندگان چهارحفره‌اي و خم آئورت به سمت راست است.
نظرات کاربران
UserName