ايگواناي سبز از نماي نزديک
ايگواناهاي سبز داراي اندامي در بالاي سر خود هستند که به چشم سوم يا غده پينه آل موصوم است که در مقايسه با ديگر جنس هاي مارمولک ها که اين عضو را ندارند، اين چشم عملکرد مشابهي مانند دو چشم ديگر نداشته و شبکيه و عدسي آن بسيار اوليه و ابتدايي است و شکل آن نيز متفاوت تر هست.چشم سوم ايگواناها به آنها کمک مي کند تا بتوانند در تاريکي و روشنايي ببينند و حتي حرکت شکارچيان و دشمنان احتمالي را حتي در بالاي سر خود کنترل نمايند.
نظرات کاربران
UserName