ايگوانا از نماي نزديک
چين پوستي زير گلوي آنها (غبغب ايگواناها) در تنظيم درجه حرارت بدنشان بسيار کمک کننده است. همچنين اين عضو در تظاهرات و روابط عاطفي و عشقي ايگوانا نقش بسزايي ايفا مي کند. ايگواناهاي سبز دراراي سلولهايي به نام Rod cell هستند . اين سلولها توانايي ايگواناها را جهت ديدن در نور کم افزايش مي دهد. سلولهايdouble Cone cells باعث مي شود تا ايگواناها بتوانند تحت نور ماوراء بنفش قدرت ديدن داشته باشند. اين توانايي علي الخصوص زماني مورد استفاده قرار مي گيرد که ايگواناها در زمان گرفتن حمام آفتاب در زيراشعه ماورا بنفش نور خورشيد ويتامينVitamin D را مي سازند
نظرات کاربران
UserName