ايگوانا
ايگواناهاي سبز بر خلاف اسمشان به رنگهاي متفاوتي ديده مي شوند. در کشور پرو به رنگ متمايل به آبي و پشت سياه رنگ و در بعضي از مناطق ديگر متمايل به بنفش کم رنگ ،مشکي و حتي صورتي ديده مي شود. ايگواناهاي سبز رنگ ماطق غربي تر و کاساتريکا و ماطق شمالي مثل مکزيک به رنگ زرد و پرتقالي مشاهده شده اند. ايگوانها هاي جوان مناطق السالوادور به رنگ آبي روشن بوده وبا افزايش سن رنگ خود را از دست مي دهند. ايگواناها در پشت بدن خود يک رديف زوائد خار مانند و نوک تيز از پشت گردن تا انتهاي دم دارند که آنها را در برابر شکارچيان و ديگر حيوانات خطرناک محافظت مي کند. دم شلاق مانند آنها مي تواند ضربات مهلک و درد آوري را در هنگام جنگ و يا محافظت وارد آورد.چنانچه دم آنها دچار آسيب و يا شکستگي شود ايگواناها قادرند تا مجددا آنرا بازسازي نمايند
نظرات کاربران
UserName