ايگوانا
هر دو گونه ايگوانا ( سبز و آنتيل کوچک) داراي غبغب هستند، رديفي از خار روي پشت خود تا دم دارند. ايگواناها در روي فرق سر خود (پديده‌اي به نام) چشم سوم دارند. ايگواناها بينايي بسيار خوبي دارند، توانايي ديدن شکل‌ها، سايه‌ها، رنگ‌ها و حرکت را در فواصل زياد دارند. ايگواناها براي راه‌روي از ميان جنگلهاي شلوغ و همچنين براي يافتن غذا از چشمهاي خود نهايت استفاده را مي‌برند. آنها براي برقراري ارتباط با هم‌نوعان خود سيگنالهاي قابل مشاهده ارسال مي‌کنند. ايگواناها به محرکهاي رنگي مانند نارنجي، زرد، صورتي و به ندرت آبي به عنوان ماده غذايي پاسخ مي‌دهند.
نظرات کاربران
UserName