ايگواناي سبز
ايگواناي سبز به قفس بسيار بزرگي نياز دارد. براي مثال يک ايگواناي سبز بالغ که طول بدنش حدودا" به 183 سانتيمتر مي رسد، بايد طول قفسش 274 تا 365 سانتيمتر ( يک و نيم تا دو برابر طول بدنش )، مساحت آن 121 تا 183 سانتيمتر ( دو سوم يا برابر با طول بدنش) و بلندي اش هم همان 183 سانتيمتر ( به اندازه طول بدن ايگوانا ) باشد. درون قفسش شاخه ها و طبقاتي قرار دهيد تا بتواند از آنها بالا برود يا روي آنها لم بدهد. براي اينکه بتوانيد در ذهن خود مجسم کنيد که مساحت قفس ايگوانا چه اندازه بايد باشد، مي توانيد تصور کنيد که خيلي از اتاق خواب هاي کوچک، مساحتشان حدود 274 سانتيمتر است. به همين دليل است که بسيار از دارندگان ايگواناي سبز، يک اتاق از منزلشان را به اين جانور اختصاص مي دهند. برخي از دارندگان اين گونه از ايگوانا هم جانورشان را در منزل آزاد مي گذارند. اگر شما يکي از اين دو حالت را انتخاب مي کنيد، يعني يا اتاقي براي ايگواناي خود در نظر مي گيريد يا او را در خانه آزاد مي گذاريد، مطمئن شويد که چيزي در دسترسش نباشد که آن را ببلعد چون به راحتي اشياء کوچک را به دهان مي برد و قورت مي دهد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
ايگواناي سبز

قفس

منزل
تصاویر مرتبط