ايگواناي سبز
جهت انتخاب ايگواناي خود بايستي موارد ذيل را رعايت نماييد: حتما ايگواناي جوان شاداب و پرتحرکي را انتخاب نماييد. اندام هاي حرکتي و دم ان در سلامت کامل باشد.هرگونه جراحات و برآمدگي و تورم بر روي اندام ها نشاندهنده عدم سلامت فيزيکي آنها است. تکان دادن زبان و حرکت چشم ها و عدم وجود برآمدگي در زير شکم از جمله علامات سلامتي ايگواناهااست.
نظرات کاربران
UserName