ايگوانا با رنگ مايل به نارنجي
توليد مثل ايگوانا به اين گونه است که: ايگواناي نر از ناحيه منفذ زيرين ران خود رايحه اي را ترشح مي کنند که در تحريکات و تمايلات جنسي نقش بسزايي دارد.ايگواناهاي ماده نيز داراي چنين منفذي هستند کوچکتر که آن نيز در انجام اعمال جنسي نقش دارد. زوائد پشتي ايگواناها بخصوص آنکه در پشت و بالاي بدنشان هست و در نر ها بزرگتر بلندتر و ضخيم تر هست تا حدودي بعنوان شکل دوم آلت تناسلي شان قلمداد مي شود. در ايگواناهاي سبز تخمگذار همزمان با آشيانه سازي بين 20 تا 71 تخم در سال مي گذارند.ايگواناهاي مادر هيچگونه محافظتي در برابر بچه هاي تازه متولد شده نشان نمي دهند. مدت زمان بارداري ايگواناها حدودا 2 ماه طول مي کشد و هر بار بين 25 تا 40 تخم مي گذارند.در زمان هچ طول آنها به 25-30 سانتي متر رسيده و طي 2 هفته از تخم بيرون مي آيند.ايگواناها بين 15 تا 24 سانتي متر در سال رشد مي کنند و ظرف 3 سال به بلوغ جنسي کامل مي رسند.زمان بيرون آمدن از لانه هايي که قبلا مادر برايشان حفاري کرده است بين 10 تا 15 هفته بعد از زمان تخم خوابيدن مادر است. ايگواناهاي جوانتر براي سال اول همراه با والدين و گروه خود مي مانند و ايگواناي
نظرات کاربران
UserName