نقاشي طاووس روي شاخه درخت
اين پرنده دئر مواقع خطر ،از بالهاي خود براي پرواز کمتراستفاده مي کند.براي اينکه در امان باشد بيشتر به محلهاي انبوه جنگل پناه مي برد .طاووس آبي براي پرواز احتياج به دويدن ندارد و اين عمل را در يک لحظه و بدون مقدمه انجام مي دهد.
نظرات کاربران
UserName