طاووس
اين پرنده همه چيزخوار است .صبح ها و نزديک غروب بصورت خانوادگي به جستجوي غذا مي پردازند و گاهي هجوم تعداد زيادي از آنها به مزارع،خسارت زيادي به کشاورزان وارد مي کند.طاووس ها در غير از زمان جفتگيري بصورت گلههايي مرکب از چندين خانواده باهم در آرامش و صلح و صفا بسر مي برند و هر حيوان نر با 4تا5 ماده زندگي مي کند.
نظرات کاربران
UserName