طاووس هندي بسيار زيبا با پرهاي باز
محل زيست طاووس آبي سريلانکا و قسمتهايي از هندوستان تا دامنه هيماليا است و در مناطق گرمسيري و بلنديهاي کم ارتفاع که اطراف آنرا جنگل پوشانيده زندگي زندگي مي کنند.
نظرات کاربران
UserName