طاووس هندي بسيار زيبا با پرهاي باز
سنايي:«گرچه خوبي، به سوي زشت به خواري منگر// کاندر اين ملک چو طاووس به کار است مگس»
نظرات کاربران
UserName