طاووس سفيد باپرهاي باز
طاووس سفيد نوع تغييريافته ( موتاسيون ) ژني از نژاد طاوس هاي آبي هندي ميباشد شرايط محيط نگهداري ان محيط 37 متر مربعي که داراي پوشش خوب گياهي است ميباشد .تغذيه ان کنسانتره – ميوه ها – دانه ها و غذاي سبز مثل سبزيجات ميباشد سن بلوغ ان دوسالگي و فصل جفت گيري ان ازاواسط فروردين تعداد تخم گذاري ان درهرسال 8 تا 16 تخم و مدت زمان تولد جوجه ها ي ان 27 تا 29 روز ميباشد اين نوع جهش يافته ، داراي رنگي يکدست سفيد ميباشد .پرهاي تاج مثل باد بزني سفيد رنگ است . ساير پرهاي بدن هم سفيد بوده و علامتهاي چشم مانند درپرها بوضوح ديده ميشوند .اين نژاد تثبيت شده است از آميزش نر و ماده سفيد جوجه هاي يکدست سفيد بدست ميآيد .
نظرات کاربران
UserName