گل رز زرد با شاخه و برگ
ژاپني ها هر سال جشن گل برگزار مي کنند و اغلب عشاق آن کشور با توجه به اين که هر گل معنا و مفهوم خاصي دارد احساس خود را با آن بيان مي کنند و بانوان آن سرزمين هم براي نشان دادن درخواست و نظرات خود از گل هايي که به همان معنا هستند بهره مي برند.آن ها به پرورش گل علاقه زيادي دارند و در گل آرايي از استادان توانمند و برجسته اي برخوردارند.
نظرات کاربران
UserName