غنچه گل رز صورتي از نزديک
معناي تركيب گل هاي رز : يك شاخه گل رز : آساني ،‌راحتي ، سادگي ، سهولت ، صراحت ، وضوح و روشني. دو شاخه گل رز در كنار هم : التزام ، تعهد ، قول ، وعده و قرار ملاقات .يك دسته گل رز يكرنگ : اعتراف صريح و آشكار به عشق .يك دسته گل رز سفيد و قرمز رنگ : اتحاد ، انفاق ، همدلي ، يك زباني ، يكپارچگي . گل رز زرد و قرمز رنگ : احساسات و عواطف شاد و پرشور و شعف ، همچنين به معناي تبريك گويي. گل رز زرد و نارنجي ،‌انديشه ها و افكار پر تب و تاب ، پرسوز و گداز ، آتشين ، شديد و پرشور .يك دسته گل رز رنگارنگ : دوستي ، رفاقت و رابطه دوستانه .
نظرات کاربران
UserName