صورت يک شتر زيبا
شتر حيوان مفيدي است و کاربردهاي فراواني دارد. اين حيوان علاوه بر اينکه وسيله اصلي رفت و آمد ساکنين صحراست، از سويي ديگر مي‌تواند غذاي آدمي و وسايل مورد نياز ديگر را به انسان عرضه کند و انسان مي‌تواند بوسيله تغذيه با شيرشتر و گوشت شتر، تا هفته‌ها در صحرا زنده بماند. هم چنين مي‌توان از چربي کوهان به جاي کره استفاده کرد و پشم شتر را در ساختن خيمه ها، پتو، فرش،لباس‌هاي پشمي،طناب و ريسمان به کار برد. هم چنين مي‌توان از مدفوع خشک شده شتر براي روشن کردن آتش استفاده کرد و پس از کشتار شتر مي‌توان از پوست آن براي ساختن کفش و مشک و چيزهاي ديگر استفاده کرد. شتر از جانوراني است که با محيط‌هاي خشک و بي‌آب و علف و صحرا سازگار شده و اين سازگاري باعث شده است که به خوبي بتواند آب و هواي گرم و خشک، بي‌آبي و کم‌غذايي را تحمل کند. کوهان، عضوي قابل توجه در شتر است که فقط از چربي و عضلات تشکيل شده و در آن استخواني وجود ندارد و شتر درشرايط بي‌غذايي تا چندين روز مي‌تواند با اعتماد به وجود اين چربي و سوخت و ساز آن زنده بماند.
نظرات کاربران
UserName