سنجاقک قرمز زيبا
سنجاقکها حشراتي بزرگ و اغلب داراي بدني کم رنگ هستند. قطعات دهاني خردکننده دارند. چشمهاي آنها بزرگ و برجسته و داراي بيش از 300000 واحد بينايي است. داراي دو جفت بال با رگبالهاي زياد است. يک رگبال قوي و متقاطع و يک بريدگي يا گره‌هايي در حاشيه جلوي هر يک از بالها وجود دارد. شکم آنها باريک و دراز است. نحوه حرکت و تغذيه انها به اين صورت است که حيوانات بالغ داراي پرواز قوي و کاري هستند و حشرات ديگر را در موقع پرواز صيد مي‌کنند و همچنين در هوا مي‌توانند زماني توقف کنند.
نظرات کاربران
UserName