سنجاقک نارنجي ريز
سنجاقک و گونه‌هاي آن تا حدود 5 سال در زير آب زندگي مي‌کنند در طول اين مرحله از زندگيشان آنها را پوره مي‌گويند و رنگ خاکستري مايل به قهوه‌اي دارند وقتي يک پوره رشد مي‌کند در طول رشد بارها شکل عوض مي‌کند بعد از هر شکل عوض کردن سطح بالهاي او قدري بزرگ‌تر مي‌شود ولي برعکس بدنش هميشه يکسان مي‌ماند و تغيير نمي‌کند وقتي به رشد کامل رسيد پوره از ساقه يک گياه آبي صعود مي‌کند و به بيرون آب مي‌آيد و براي آخرين بار پوست اندازي مي‌کند و شکل خود را به عنوان يک سنجاقک ظاهر مي‌سازد رنگ نهايي بدن بعد از چندين روز ظاهر مي‌گردد.
نظرات کاربران
UserName