سنجاقک نارنجي روي ني کنار دريا
در بسياري از فرهنگ ها ي قومي و افسانه اي طيف وسيعي از خرافات در مورد اين حشرات وجود داشته است. در کشور آلمان سنجاقک دندان دار داراي بيش از 150 اسم مختلف بوده است که شامل نامهايي به معناي ‍«سوزن شيطان» ؛ « جادوگر آبي » ؛ « اسب الهه » و غيره ميباشد. در کشور انگلستان با نام «سوزن رفو کننده ي شيطان» و « اسب نيش زن » به کار مي رفته است . در کشور سوئد اسمي به نام « پشه ي شبگرد » داشته و مردم سوئد عقيده داشتند که جن و پري ، غولها و ساحره ها در جنگل زندگي ميکنند و از سنجاقکها به عنوان وسايل نخ ريسي استفاده مي کردند. در کشور اسکانديناوي نوعي ستايش آييني وجود داشته که سنجاقک در آن سمبل يک الهه ي عشق است. کشور چين و ژاپن آن را موجودي مقدس مي دانستند و عقيده داشتند که داراي قابليتهاي در ماني است . البته اين موضوع هم اکنون به اثبات رسيده و از گونه هاي sympertam به تناوب براي کاهش تب استفاده مي شود.
نظرات کاربران
UserName