صورت يک سنجاقک ابي زيبا از نماي نزديک
اين حشرات را مي توان شکارچي هاي مفيد و سودمندي به حساب آورد و از آنها در کنترل آفات استفاده نمود. با استفاده  از آنها از کيفيت و شرايط آب و هوايي نيز آگاهي يابيم چون وجود آنها با فاکتورهاي متفاوتي از جمله جريان آب، آلودگي و زندگي گياهي تحت تأثير قرار مي گيرد . لارو اين حشرات براي طعمه ي ماهيگيران نيز استفاده مي شود. در بعضي از کشورها مانند اندونزي، آفريقا و جنوب آمريکا سنجاقکها را ميگيرند و آنها را سرخ کرده در سوپ مي پزند و ميخورند.
نظرات کاربران
UserName