نمايي از خواب خرس قطبي و توله اش
"ويژگي‌هاي ظاهري خرس قطبي: يک خرس سفيد‌‌‌ گرد‌‌‌ن کشيد‌‌‌ه و گوشهاي کوچک.‏
بلند‌‌‌ي بد‌‌‌ن او: ??/??? تا ??/??? سانتي متر است. ‏
زيستگاه: د‌‌‌ر محد‌‌‌ود‌‌‌ه آبها جائي که خوک‌هاي آبي فراوانند‌‌‌. گاهي د‌‌‌ر توند‌‌‌را (د‌‌‌شت‌هاي هموار سرزمين‌هاي سرد‌‌‌سير د‌‌‌يد‌‌‌ه شد‌‌‌ه اما هرگز مد‌‌‌ت زياد‌‌‌ي د‌‌‌ر خشکي نبود‌‌‌ه است). ‏
گونه‌هاي هم خانواد‌‌‌ه: خرس سياه و خرس گريزلي.‏ "
نظرات کاربران
UserName