دو خرس در حال شروع جنگ
خرس قطبي نرِ بالغ حدود 260 سانتيمتر قد و 450 كيلوگرم وزن، و ماده آن حدود دو متر قد و 250 كيلوگرم وزن دارد. جالب اين است كه توله ي او هنگام تولد چندان بزرگتر از يك موش صحرايي نيست و فقط حدود نيم كيلوگرم وزن دارد. توله هاي خرس قطبي دندان ندارند و پوستشان بدون مو است و به مراقبت مداوم مادرشان نيازمندند. آنها پس از سه ماه كه براي نخستين بار از لانه شان بيرون مي آيند حدود 13 كيلوگرم وزن پيدا كرده اند. شير خرس قطبي 9 برابر از شير گاو چربتر است و سبب رشد سريع توله ها مي شود.
نظرات کاربران
UserName