خرسي در کوهي از برف و يخ
خرس قطبي شناگر ماهري است و مي تواند با سرعت 10 كيلومتر در ساعت شنا كند. موهاي ميان تهي خرس قطبي او را در شنا كردن و همين طور در برابر سرماي قطب كمك مي كند. خرس قطبي در شكار فوك آبي مهارت خاصي دارد. او مي گردد و سوراخي را كه فوك براي رفتن به داخل آب روي يخ ايجاد كرده پيدا مي كند و بعد با حوصله منتظر مي ماند تا فوك براي نفس كشيدن به سوراخ برگردد. در اين موقع به راحتي او را شكار مي كند. لازم به ذكر است كه بوميان قطب شمال از پوست و گوشت خرس قطبي استفاده مي كنند.
نظرات کاربران
UserName