زنبور و آفتابگردان
گل آذين آفتابگردان طبق يا کپه اي است .لقاح به دليل اينکه پرچمها زودتر بلوغ مي يابد غالباً از نوع دگرگشني است . ميوه آفتابگردان نوعي فندقه است که در اينجا با دانه مترادف گرفته مي شود .رنگ دانه از سفيد تا سياه با خاکستري خط دار و بسته به رقم تغيير مي کند . هر چه درصد وزني پوسته کمتر باشد درصد وزني روغن بيشتر خواهد بود .
نظرات کاربران
UserName